Ízület, Porcerő, Csonterő

Ízületi és csontkészítmények

Mind a száj, mind a fogak szerepe jelentős az emberi arc vonzó megjelenésében, és a fogakat különösen fontos jellegzetességnek tekintjük a személy identitásában, így a dentofaciális anomáliák korrekcióját az orthodontiában az objektív célkitűzések teljességével kell megvalósítani.

Bevezetés Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tendenciát, hogy egyre ízületi és csontkészítmények felnőtt páciens részesül fogszabályozó kezelésben, amely főként az esztétikai hibák korrekciójára irányul. Maga a felnőttkori fogszabályozás a szakembert interdiszciplináris kérdésekkel állítja szembe, például ilyen a fogszabályozás keretében végzett fogelmozdítás parodontálisan károsodott állcsontterületeken. Az újabb parodontális kezelési technikák magas sikeraránya — mint amilyen az irányított szövet- vagy csontregeneráció — felvetették annak a kérdését, hogy miként lehetne ezeket kombinált parodontális-orthodontiai terápia során alkalmazni.

Hasznos hal - szardella. A szardella az Omega-3 sav - felbecsülhetetlen összetevő!

A marginális parodontitis gyakran a fogak megtámasztásában részt vevő szövetek — különösen az alveoláris csont és a kötőszövetes tapadás — destrukciójához vezet.

A hagyományos parodontális terápiás beavatkozások — amilyen a fogkő-eltávolítás vagy a gyökérsimítás — célja, hogy megállítsák a parodontális tapadásveszteség progresszióját, illetve az alveoláris csont destrukcióját, ezáltal megőrizzék a fogakat és a fogak funkcióit, ugyanakkor nem alkalmasak arra, hogy a meglevő defektusokat szöveti regenerációs technikákkal kezeljék. A lebenyes sebészeti beavatkozások után a parodontális sebgyógyulás mechanizmusát vizsgáló tanulmányok megállapították, hogy a funkcionális hám gyors apikális irányú proliferációja megakadályozza az új tapadás kialakulását vagy a regenerációt 1.

A parodontium regenerációja, úgy tűnik, csak az alveoláris csont vagy a desmodontium sejtjeiből képes kiindulni. Ezek az eredmények sarkallták Nymant ízületi és csontkészítmények munkatársait arra, hogy egy mechanikus barriert membránt alkalmazva megvédjék a defektust, amelyet megtisztítottak a granulációs szövettől, a fertőzött cementtől és csontszövettől.

Erre a célra két membrántípust lehet használni: felszívódót Hypro Sorb F, Hypro Sorb M felszívódó kollagénmembrán vagy nem felszívódót például Gore-Tex membránok. Ha nem felszívódó membránokat alkalmaznak, egy második sebészeti lépésre van szükség az eltávolításukhoz. A membránok feladata, hogy megteremtsék a cement- a csont- valamint a kötőszöveti tapadás regenerálódásánakfeltételeit a parodontális ligamentum sejtjeinek jelenlétében 2.

Ezt a folyamatot nevezzük irányított szövetregenerációnak guided tissue regeneration, GTR. Szövettani vizsgálatokkal, mint amilyeneket Gottlow és munkatársai, Becker és munkatársai, Zappa és Cortellini és munkatársai végeztek, sikerült az irányított szövetregenerációt követően a parodontium ízületi és csontkészítmények igazolni. A jelenlegi technikákkal azonban restitutio ad integrum — ami az elveszett parodontális szövetek teljes kvalitatív-kvantitatív restaurációját jelentené — nem lehetséges.

Ez autogén csont, melyre mind extra- mind pedig intraorálisan szert tehetünk. A crista iliaca a preferált extraorális csontforrás.

A legjobb kezelés az osteoporosisban az idősebb nőknél

A begyűjtött spongiosus csont és csontvelő markáns oszteogenetikus potenciállal rendelkezik. A tuber, az állcsont fogatlan területei, a gyógyuló extrakciós alveolus vagy az állcsúcs régiója jelentenek megfelelő intraorális csontvételezési területeket. A csontimplantátumok donorcsontok, ízületi és csontkészítmények különböző formában állnak rendelkezésre fagyasztott, fagyasztott-szárított, illetve demineralizált fagyasztott-szárított. Nagyfokú biokompatibilitása következtében a Ízületi és csontkészítmények CardioPhil alkalmas csontimplantátumként vagy csontpótló anyagként történő felhasználásra.

Ez a preparátum hatékonynak bizonyult az implantológiában, valamint a parodontális defektusok kezelésében egyaránt. Számos szerző számolt be sikeres parodontális regenerációról az alveoláris vagy parodontális defektusokban csontgraftok vagy csontimplantátumok segítségével végzett lokalizált augmentációt követően. A csontos defektus feltöltődését, illetve a tapadásnyereséget szövettanilag is igazolták. Más szövettani vizsgálatokban az újonnan képződött alveoláris csont és a gyökérfelszín közötti hosszú junkcionális hámot is találtak az új tapadás mellett.

Mellonig arra a következtetésre jutott, hogy a parodontális defektusok csontimplantátumokkal való kezelése csak egyike a sokféle terápiás lehetőségnek, amely megfelelő kivitelezés esetén általánosságban sikeresnek mondható.

Az irányított szövetregeneráció és a csontaugmentáció együttes alkalmazása ígéretes módszernek tűnik. Különösen hatékony abban az esetben, ha a csontdefektus olyan nagy, vagy a defektus formája olyan kedvezőtlen, hogy nincs lehetőség a ízületi és csontkészítmények alatt egy üreg kialakítására.

Sikerrel végeztek repesztéses állcsontrekonstrukciókat szekunder oszteoplasztika csontgraftok alkalmazásával, majd a ízületi és csontkészítmények a korábbi hasadék területére mozdították. Sikeresnek bizonyulnak az alveoláris vagy parodontális defektusok orthodontiai fogelmozdítások előtt elvégzett lokális augmentációi. Bowers és munkatársai összegezték a korábban közölt szövettani eredmények adatait, melyek igazolják a csontgraftok alkalmazása után bekövetkező regenerációt.

A csökkent csontkínálattal rendelkező területekre történő fogszabályozási fogelmozdításokat nem kíséri kötőszöveti tapadásveszteség, amennyiben az orthodontiai kezelést megelőzően a marginális infekciót megszüntetjük.

Más szavakkal: még ezeknél a pácienseknél is végezhető fogszabályozó kezelés vagy fogelmozdítás. Ennek feltétele ugyanakkor, hogy minden gyulladásos parodontális elváltozást meg kell szüntetni, a szabaddá vált gyökérfelszíneket pedig meg kell tisztítani.

Ízületi és csontkészítmények végzett állatkísérletekben Polson és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy a parodontális defektusok területére végzett orthodontiai fogelmozdítások nem okozzák a kötőszövetes tapadás szintjének megváltozását sem a nyomási, sem pedig a tenziós oldalon.

Ízület, Porcerő, Csonterő

Állatkísérletekben, melyeknél parodontális defektusok területére mozgatták a fogakat, Geraci és munkatársai azt találták, hogy új kötőszövetes tapadás alakult ki a korábban gyulladásos lézióval határos gyökérfelszínen. A szerzők tisztában vannak ezen állatkísérletekből származó eredmények ízületi és csontkészítmények szükségességével.

Megfelelő humán vizsgálatok még nem állnak rendelkezésre. Kiterjedt ízületi és csontkészítmények léziók regeneratív kezelését követően a parodontális és az alveoláris szövetek reakcióját az orthodontiai erőkre számos klinikai esettanulmány leírta. Noha a klinikai tapasztalatok arra a következtetésre engednek juttatni, hogy valószínűleg jobb a regeneratív beavatkozás utáni orthodontiai fogelmozdítás, illetve új tapadás kialakulását eredményezi, csupán kevés kísérleti bizonyíték áll rendelkezésre, mely ezt a hipotézist alátámasztaná.

Esetismertetés Egy 38 éves nő jelentkezett rendelőnkben fogszabályozó kezelésre.

Termékek IZOM, ÍZÜLET, PORC, CSONT kategóriában

Az intraorális felvételeken Angle I. A felülről készített felvételeken látható volt a fogak hibás állása mindkét állcsonton, valamint a torlódás az alsó és felső frontfogak területén.

A páciens állítása szerint egyik alsó frontfogát sem extrahálták, ami egy frontfog agenezisét támasztotta alá 3.

bursitis trochantericus csípőzsák kezelés arthrosis kezelés a cseh köztársaságban

A klinikai vizsgálat, illetve a parodontális státusz rögzítése során nagy tasakmélységet 12 mm mértek meziálisan, ízületi és csontkészítmények és palatinális irányból a os fognál 3. A fogak mozgathatósága 1-es értéket mutatott, míg a szomszédos fogaknál ez az érték 0 volt. Az íny állapota nem volt fiziológiás vörös, ödémásan duzzadt. A klinikai vizsgálat során tapasztaltakat alátámasztották a röntgenfelvételek is, amelyek csak meziálisan mutatkozó masszív csontpusztulásról tanúskodtak, ami egy lokalizált parodontitist, parodontitis marginális profundát takar 4.

A motiválást, valamint a részletes szájhigiénés instrukciókat követően megkezdődött az első kezelési szakasz iniciális terápia. A gyökérsimítás fázisában szájöblítőt Dicapinal és antibiotikumot rendeltünk. Az első kezelési fázis után, a páciens kiváló kooperációs készségének köszönhetően is, mind a papillavérzési index PBImind az approximális plakkindex API majdnem nullára csökkent. A parodontális sebészeti beavatkozásra néhány héttel később került sor. A sebészi beavatkozás során nagyméretű csontdefektust tártunk fel, mely a moláris teljes gyökérhosszát érintette 5.

Gyökérsimítást végeztünk, eltávolítottuk a fertőzött lágyszöveteket. A fertőzött kemény- és lágyszövetek eltávolítása alapkövetelmény az irányított szövet-csont regeneráció esetében. A beavatkozás támogatására ultrahangos készüléket alkalmaztunk ízületi és csontkészítmények szubgingivális fogkő-eltávolításnál.

könyökfájás lelki okai artinac kenőcs ízületekre

Irányított szövetregenerációt GTR végeztünk csontimplantátummal kombináltan a parodontális defektus regenerációjához.

Egy demineralizált fagyasztott csontkészítményt szemcseméret — nm, Dexabon, CardioPhil használtunk 6. Felszívódó membránt alkalmaztunk barrierként a csonttal feltöltött defektus és a gingivális epithelium között Hypro-Sorb F, Resorbable Bilayer Collagen Membrane, CardioPhil 6.

Ízületi problémák és csonterősítés

A műtét után öt hónappal óvatos klinikai vizsgálatot végeztünk, rögzítettük a parodontális státuszt. Tapadásnyereséget diagnosztizáltunk a preoperatívan legmélyebb pontnál, továbbá az alveoláris csont regenerációját tapasztaltuk bukkolingválisan, valamint vertikálisan.

Ezek a pozitív eredmények jelentették az orthodontiai kezelés megkezdésének feltételét, melynek célja a frontterületen látható torlódás megszüntetése volt. A hiányzó frontfognak protetikai eszközökkel való pótlása az alsó állcsonton nem jött számításba. A meglévő rés elosztását terveztük a teljes frontrégióra, oly módon, hogy kompozit tömőanyag segítségével a fogakat ki lehessen szélesíteni.

Mindkét állcsontívet multiband fogszabályozó ízületi és csontkészítmények láttuk el. A felső frontfogak approximális oldalainak zománcát redukáltuk, hogy harmonikus fogformát tudjunk kialakítani a metszők területén, s megakadályozzuk az elülső fogak túlzott protrúzióját 7.

mit kell kenni a térd artrózisával a váll és a könyök ízületei

A fogszabályozást fokozatosan végeztük, kicsi, kontrollált erőkkel. Emellett a pácienst havonta visszarendeltük ellenőrzésre. A fogszabályozó kezelés végén megtörtént az alsó frontfogak kiszélesítése, és mindkét felső szemfog alakját korrigáltuk 8. Retainert ragasztottunk mindkét állcsonton a frontfogakra. A klinikai képeken résmentes frontfogazat látható 9. Megbeszélés Noha a súlyosan reszorbeálódott alveoláris csontot tartalmazó területre történő fogelmozdítás — ízületi és csontkészítmények ha nincs gyulladás — nem feltétlenül jár együtt tapadásveszteséggel, csökkent csontos megtámasztás és fokozott mozgathatóság lehet a következménye.

  • A hüvelykujj ízülete nagyon fáj
  • Csont Izom Izület - Étrendkiegészítők
  • Mi a teendő, ha a csípőízületek fájnak
  • Csont, porc, ízület | BENU Gyógyszerkereső és online gyógyszertár

Gyulladt parodontiummal rendelkező pácienseknél, amennyiben nem történik megelőzően parodontológiai kezelés, a fogszabályozás további parodontális destrukciót, következésképpen az érintett fog elvesztését eredményezné.

A fogszabályozó kezelés alatt kötelező a professzionális fogtisztítás és a plakk-kontroll a gyulladásmentes parodontium biztosítása érdekében. Ez különösen fontos, amennyiben az elongált felső metszők aktív intrúziójára van szükség, mivel a fogelmozdítás a korábban szupragingivális plakkból szubgingivális plakkot eredményezhet.

A konvencionális vagy nem regeneratív parodontális terápiák eredménye a hosszú ízületi és csontkészítmények epithelium kialakulása. A fogszabályozást megelőzően a tasakmélység csökkentésére és egészséges parodontális viszonyok megteremtésére irányuló ilyen beavatkozások ízületi gyulladás és ízületi kezelés gingivális recessziókhoz vezetnek, melyek a következő GTR beavatkozást technikailag nehezebbé teszik.

Ez a közlemény a kiterjedt parodontális defektusok irányított szövetregenerációval és csontaugmentációval végzett kezelése utáni orthodontiai fogelmozdítások megvalósíthatóságát elemzi. A bemutatott esetnél parodontális tapadásnyereséget tapasztaltunk azon a területen, ahol preoperatívan klinikailag a legmélyebb szondázási mélységet mértük.

Regeneratív parodontológiai beavatkozást követően elvégzett fogszabályozó kezelés

Radiológiailag szintén látható volt a csontnyereség a GTR beavatkozásnak megfelelően, ami aztán lehetővé tette a fogelmozdítást az újonnan regenerálódott szövetbe. A kombinált parodontológiai-orthodontiai kezelés, illetve a fogak permanens stabilizálása nélkül a páciens idő előtt elvesztette volna a os fogát. Összegzésképp elmondhatjuk, hogy az orthodontiai fogelmozdítások előtt elvégzett regeneratív parodontális terápia, amint azt a bemutatott eset is mutatja, fokozza a csont és a parodontium regenerálódását.

A fogak hosszú távú prognózisa ezáltal javítható. Következésképpen a parodontitises pácienseknek jó prognózissal kecsegtető kezelési alternatívát kínálhatunk fel. További klinikai, illetve hisztológiai vizsgálatok segíthetnek a parodontológiaiorthodontiai kezelés biológiai alapjainak jobb megértésében.

Nezar Watted és Josip S. Bill Részvény:.